«Նար-Դոս»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ավելացվել է 141 բայտ ,  9 տարի առաջ
 
*Հայոց լեզուն. որքան աւելի կը զբաղիմ իրմով, ինձ կը թուի ճոխութեան հրաշք եւ ոսկիի հանք. որքան կը մշակես՝ այնքան կե զտուի եւ կը շողշողայ. որքա՛ն գոյներ ունի եւ արտահայտչական հնարաւորութիւններ...<ref>{{cite book |title=Ներբող Մայրենիին|editor=Լեւոն Լաճիկեան եւ Սուրեն Շէրիք|publisher=Հեղինակային հրատարակութիւն|ISBN=978-99930-4-9203-3|year=2007}}</ref>
դսֆֆռտըւււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււ
 
== Մեջբերումներ Նար-Դոսի մասին ==
Անանուն մասնակից